Category: Флористичка Диверзитет

Atropa belladonna

Atropa belladonna, кај нас позната како црна буника или лудобилје е тревесто растение кое и припаѓа на истата фамилија на растенија како и доматите и компирот. Но, за разлика од претходно споменатите зеленчуци, лудобилјето не се користи во исхраната поради неговите екстремно токсични листови и плодови, кои содржат специфични отровни (тропански) алкалоиди кои предизвикуваат делириум […]

Read more

Редот Saxifragales го води своето потекло од најпримитивните претставници на фам. Rosaceae – подфам. Spiraeoideae. Тоа се едногодишни или повеќегодишни тревести растенија, многу ретко полугрмушки или мали грмушки. Листовите се последователни или наспрамни, прости, целокрајни или насечени, обично без прилисници. Цветовите се најчесто хермафродитни, актиноморфни, со двоен перијант. Венечните листови се слободни. Прашниците се во […]

Read more

По блатните станишта напролет може да се забележат жолтите цветови на жолтата (или блатна) перуника (Iris pseudacorus). Поради нејзиниот слаб адаптациски капацитет и поради нејзината еколошка стеновалентност (тесна прилагодба), се оневозможува нејзино ширење на нови простори и затоа таа спаѓа во групата на засегнати видови.

Read more

Класа: Dicotyledonae Подкласа: Asteridae Ред: Asterales Фамилија: Asteraceae Подфамилија: Asteroideae Род: Centaurea Вид: Centaurea solstitialis L Centaurea solstitialis е претставник од фамилијата Asteraceae кој се развива во регионот на Медитеранот. Тоа е растение со сивкасто-зелена боја и многу цврсто стебло, кое растејќи, се разгранува во сите правци и формира големи боцкави грмушки кои во некои случаи можат да достигнат […]

Read more
Сликано во Мариово, над Село Штавица. Гранитни карпи

Редот Filicales е голема група од вишите растенија, кои се широко распространети на целата земјина површина. Поголемиот број од папратите се тревести растенија, со еден вертикален или хоризонтален ризом и најчесто се слабо разгранети. Кај нив, на врвот од стеблото се развива сноп од повеќе перести или пересто насечени листови. Листовите додека се наоѓаат во […]

Read more