Category: Денес Дознав

Заедно да го спасиме Дојран!

Дојранско Езеро, едно од трите природни езера во Македонија, некогаш богато со диверзитет, денеска страда од екстремната еутрофикација. Како дозволивме од едно природно, незагадено, олиготрофно езеро да создадеме езеро кое е извор на потенцијални болести? За да го решиме проблемот, треба да се навратиме во минатото, да видиме како се започнало… 1988 година, пристигнува барање

Continue Reading

Убавината на пештерата Ѓоновица

Пештерата Ѓоновица (народно именувана како Убавица) се наоѓа на планината Буковиќ, над самиот стар пат Гостивар – Кичево, во близина на селото Горна Ѓоновица. Изградена е вдолж раседна линија, во правец север-југ. Овој расед избива и на површината на Буковиќ, за што сведочи скарстената суводолица која се протега во ист правец. Во поголемиот дел на пештерата,

Continue Reading

PlantNet – Апликација за препознавање на растенијата

Pl@ntNet е апликација за споделување и пребарување на слики, за индетификација на растенијата. Таа е развиена од страна на научници од четири различни француски истражувачки организации (Cirad, INRA, Inria и IRD), како и од Tela Boranica network, со финансиска поддршка од фондацијата Agropolis. Функционира така што прикачувате фотографија од некое растение. Потоа апликацијата бара во својата архива

Continue Reading

Галичица – национален, а не забавен парк

Кирил Пржо и Магдалена Петкова Состојбата на националниот парк „Галичица“ е прашање од национално значење. Најавите за изградба на големите проекти директно го загрозува статусот на поголемиот дел на подрачјето што се наоѓа под различна заштита. Со цел да ја заживее економијата, да го развива туризмот и да отвори нови работни места Владата на Република

Continue Reading

Балканскиот рис – Официјално критично загрозен вид

Во минатото, рисот бил распространет на целата територија во западните и јужните делови на Македонија, како и на некои планини во источна Македонија. Со влошување на животните услови балканскиот рис целосно исчезнува од источните делови на Македонија, така што денес може да се најде само во густите шуми и недопрени области во Западна Македонија. Последните податоци за

Continue Reading