Category: Денес Дознав

Споменик на природа ,,Слатински Извор”

Споменикот на природата Слатински Извор го добил името по една од петте пештери што се наоѓаат околу селото Слатина, на петнаесетина километри од Македонски Брод. Самата пештера е строга заштитена зона, која се наоѓа и на привремената листа за заштита на УНЕСКО – за целосна заштита се потребни уште истражувања. Но кога ќе пристигнете во

Continue Reading

Заедно да го спасиме Дојран!

Дојранско Езеро, едно од трите природни езера во Македонија, некогаш богато со диверзитет, денеска страда од екстремната еутрофикација. Како дозволивме од едно природно, незагадено, олиготрофно езеро да создадеме езеро кое е извор на потенцијални болести? За да го решиме проблемот, треба да се навратиме во минатото, да видиме како се започнало… 1988 година, пристигнува барање

Continue Reading

Убавината на пештерата Ѓоновица

Пештерата Ѓоновица (народно именувана како Убавица) се наоѓа на планината Буковиќ, над самиот стар пат Гостивар – Кичево, во близина на селото Горна Ѓоновица. Изградена е вдолж раседна линија, во правец север-југ. Овој расед избива и на површината на Буковиќ, за што сведочи скарстената суводолица која се протега во ист правец. Во поголемиот дел на пештерата,

Continue Reading

PlantNet – Апликација за препознавање на растенијата

Pl@ntNet е апликација за споделување и пребарување на слики, за индетификација на растенијата. Таа е развиена од страна на научници од четири различни француски истражувачки организации (Cirad, INRA, Inria и IRD), како и од Tela Boranica network, со финансиска поддршка од фондацијата Agropolis. Функционира така што прикачувате фотографија од некое растение. Потоа апликацијата бара во својата архива

Continue Reading

Галичица – национален, а не забавен парк

Кирил Пржо и Магдалена Петкова Состојбата на националниот парк „Галичица“ е прашање од национално значење. Најавите за изградба на големите проекти директно го загрозува статусот на поголемиот дел на подрачјето што се наоѓа под различна заштита. Со цел да ја заживее економијата, да го развива туризмот и да отвори нови работни места Владата на Република

Continue Reading