Category: Денес Дознав

Акустична и хемиска мимикрија како облигаторен механизам за прежиувување

Акустична и хемиска мимикрија како облигаторен механизам за прежиувување

Акустична и хемиска мимикрија како облигаторен механизам за преживување на ларви од родот Phengaris ( со акцент на видот аrion) во колонии од Myrmica мравки Phengaris arion е дневна пеперуга чија повисока таксономска одредница е фамилијата Lycaenaidae т.е фамилијата на Синици. Се работи за вид кој се среќава и во Македонија. Возрасната единка ( imago)

Continue Reading

Слепото ѕверче од пештерата Балтин – Leptinus testaceus

На 18.2.2017 при посета на пештера Балтин која се наоѓа во близина на селото Зашле, пронајдовме еден мал тврдокрилец кој потоа беше анализиран во една од лабораториите на Природно математичкиот факултет во Скопје. Овој вид е широко распространет во Европа, а неодамна е објавен како нов вид за бугарската фауна (Guéorguiev & Bekchiev, 2009). Досега

Continue Reading

Што се дијатомеите и која е нивната примена?

Дијатомеите се група на живи, едноклеточни организми кои спаѓаат во групата на алги од типот Bacillariophyta. Овие алги се застапени во сите води, без исклучок, во помал или поголем број. Она што ги прави посебни и интересни за истражување е нивниот клеточен ѕид, изграден од силикат и е наречен фрустула, поделена на хиповалва и епивалва.

Continue Reading

Макроинвертебрати: Биоиндикатори за квалитетот на водата

Бентосните макроинвертебрати се организми кои живеат на дното од реките и потоците, не поседуваат ‘рбет и можат да се видат со голо око. Хидробиолозите ги собираат и ги идентификуваат овие инвертебрати. Врз основа на нивниот диверзитет и сенситивност (чувствителност), можеме да дојдеме до подлабоко разбирање за квалитетот на водните тела. Бентосните организми можат да бидат: силно

Continue Reading

Споменик на природа ,,Слатински Извор”

Споменикот на природата Слатински Извор го добил името по една од петте пештери што се наоѓаат околу селото Слатина, на петнаесетина километри од Македонски Брод. Самата пештера е строга заштитена зона, која се наоѓа и на привремената листа за заштита на УНЕСКО – за целосна заштита се потребни уште истражувања. Но кога ќе пристигнете во

Continue Reading