Category: Денес Дознав

Планини во Македонија

Врз основа на детално изведени ГИС анализи на тридимензионалниот дигитален модел на релјефот на Република Македонија, а користејќи ги претходно наведените критериуми, во Република Македонија се издвојуваат околу 40 планини и планински масиви и тоа: Кораб (Корабски масив: Кораб со Дешат и Крчин), со највисок врв Голем Кораб (2753 м). Шар Планина (Шарпланински масив), со највисок врв […]

Read more
Акустична и хемиска мимикрија како облигаторен механизам за прежиувување

Акустична и хемиска мимикрија како облигаторен механизам за преживување на ларви од родот Phengaris ( со акцент на видот аrion) во колонии од Myrmica мравки Phengaris arion е дневна пеперуга чија повисока таксономска одредница е фамилијата Lycaenaidae т.е фамилијата на Синици. Се работи за вид кој се среќава и во Македонија. Возрасната единка ( imago) […]

Read more

На 18.2.2017 при посета на пештера Балтин која се наоѓа во близина на селото Зашле, пронајдовме еден мал тврдокрилец кој потоа беше анализиран во една од лабораториите на Природно математичкиот факултет во Скопје. Овој вид е широко распространет во Европа, а неодамна е објавен како нов вид за бугарската фауна (Guéorguiev & Bekchiev, 2009). Досега […]

Read more

Дијатомеите се група на живи, едноклеточни организми кои спаѓаат во групата на алги од типот Bacillariophyta. Овие алги се застапени во сите води, без исклучок, во помал или поголем број. Она што ги прави посебни и интересни за истражување е нивниот клеточен ѕид, изграден од силикат и е наречен фрустула, поделена на хиповалва и епивалва. […]

Read more

Бентосните макроинвертебрати се организми кои живеат на дното од реките и потоците, не поседуваат ‘рбет и можат да се видат со голо око. Хидробиолозите ги собираат и ги идентификуваат овие инвертебрати. Врз основа на нивниот диверзитет и сенситивност (чувствителност), можеме да дојдеме до подлабоко разбирање за квалитетот на водните тела. Бентосните организми можат да бидат: силно […]

Read more