Развивање на капацитети за одржливост на Дојранското Езеро

Биолошки карактеристики кои укажуваат на квалитетот на водата во Дојранско Езеро

Што се истражуваше?

  • Физичко-хемиски параметри на водата
  • Алги
  • Макро без-рбетници
  • Риби
Точка 1, 2 и 3 при извршување на анализите
Точка 1, 2 и 3 при извршување на анализите