Биолошки карактеристики кои укажуваат на квалитетот на водата во Дојранско Езеро

Што се истражуваше?

  • Физичко-хемиски параметри на водата
  • Алги
  • Макро без-рбетници
  • Риби
Точка 1, 2 и 3 при извршување на анализите

Точка 1, 2 и 3 при извршување на анализите

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18