Во рамките на проектот: „Развивање на капацитети за одржливост на Дојранско Езеро“ финансиран од Critical Ecosystems Partnership Fund (CEPF), во 2015 год. во Дојран беа реализирани три истражувачки кампови наменети за студентите од Природно-математичкиот факултет насоки екологија и биохемиско-физиолошка. На овие истражувања беа присутни и  членови од претседателството на Истражувачкото друштво на студенти биолози.

Овие 3 истражувачки кампови имаа за цел да придонесат кон успешно исполнување на целите на проектот со кои учесниците преку обука и едукација и стручно подготвена програма ќе спроведуваат теренски и лабораториски анализи, пишување на извештаи и ќе се запознаат со вкупниот квалитет и важноста за одржување на животната средина во сливот на езерото. Една од главните цели на овие истражувачки кампови е утврдување на параметри за одржување и план на раководење со езерото кои ќе им послужат на надлежните од општината Дојран за негово управување.

На истражувачкиот камп исто така учествуваат и претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање од секторот природа и секторот води, претставници од локални граѓански здруженија кои спроведуваат активности за заштита на животната средина во Дојран.

Во неколку-дневните истражувачки кампови, активностите опфаќаат научни презентации, теренска настава, земање примероци од литоралниот дел и подлабоки делови од езерото, како и земање на примероци од различни видови риби и алги, микроскопски набљудувања и анализи.

Добиените резултати од сите три истражувачки кампови, се синтетизирани во еден сеопфатен извештај изработен од стручни експерти.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18