По блатните станишта напролет може да се забележат жолтите цветови на жолтата (или блатна) перуника (Iris pseudacorus). Поради нејзиниот слаб адаптациски капацитет и поради нејзината еколошка стеновалентност (тесна прилагодба), се оневозможува нејзино ширење на нови простори и затоа таа спаѓа во групата на засегнати видови.

asd