Проектните активности во ИДСБ се организирани во повеќе секции:

Секции
 • Алголошка
 • Миколошка
 • Флористичка
 • Биохемиско-физиолошка
 • Арахнолошка
 • Ентомолошка
 • Макрозообентос
 • Херпетолошка
 • Орнитолошка
 • Мамолошка
 • Пределна екологија

Во Истражувачкото друштво на студенти билози активно функционираат горенаведените секции. ИДСБ е секогаш отворено кон нови студенти заинтересирани за изучување на одредена група на организми во рамките на секциите и надвор од нив.

Leave a Reply