Миколошка

Истражување на диверзитетот на габите, особено столпчести и торбести габи. По собирање габите се сушат и се чуваат во Националната колекција на габи  MCF – Macedonian Collection of fungi за понатамошни анализи. Миколошката секција главно се занимава со детерминација на габите, која се врши по класичен метод, макроскопски и со користење на микроскопски техники, со употреба на реагенси (KOH и Melzer-ов реагенс).

Комплетните податоци се внесуваат во база на податоци MAC FUNGI.

Раководител: М-р по екологија Анета Ламбевска (aneta.lambevska@gmail.com)

Ментор на секција: Д-р Митко Караделев

Arthrobotrys anchonia

Во само неколку грама почва може да се најде богат и разновиден микроскопски живот. Габите и бактериите (како најбројни) се ...
Read More

Извештај – Миколошка секција (Кораб, 2013 год.)

Извештај за миколошката секција од повеќедневната теренска активност Кораб (08-22.07.2013 год.) Повеќедневната теренска активност на Истражувачко друштво на студенти биолози ...
Read More

Родот Cordyceps како ендопаразит на инсектите

Родот Cordyceps е од типот Ascomycota (торбести габи) во кој до сега се вклучени околу 400 видови на габи, но ...
Read More